Ders İçerikleri

                                                          DERS İÇERİKLERİ

1. SINIF   (Güz Yarıyılı)

 

Dersin Adı           Sosyolojiye Giriş I            Dersin Kodu         SOS101

Dersin Türü        Zorunlu                Dersin Kredisi (Teorik-Uygulama-Kredi)                 2-0-2

Dersin İçeriği     Sosyolojinin konusu ve metodu. Sosyolojinin tarihçesi. Sosyolojik temel kavramlar. Sosyolojinin diğer sosyal bilimlerle ilişkisi.  Sosyologun toplumdaki rolü. Sosyolojik bakışın önemi ve geliştirilmesi. Nesnellik sorunu. Modern sosyolojinin kurucuları. Temel Sosyolojik kavram ve tartışmalar.

 

Ders Kitapları     Sosyoloji Kavramlar ve Sorunlar(İsmail Doğan)

Sosyolojik Çözümlemenin Tarihi (Tom Bottomer, Robert Nispet)

 

Dersin Adı           Kurumlar Sosyolojisi      Dersin Kodu          SOS103

Dersin Türü        Zorunlu                Dersin Kredisi (Teorik-Uygulama-Kredi)                  2-0-2

Dersin İçeriği     Kurumun terminolojik incelenmesi, sosyal olayların kurumsal bir gelişme ve yerleşme içerisinde ele alınması, insan davranışların kurumsal incelenmesi.

Ders Kitapları     AKYÜZ, Hüseyin; Kurumlar Sosyolojisi: Tanımlar, Kurumlar ve Uygulamalar, Siyasal Kitabevi, Ankara. AYDIN, Mustafa; Kurumlar Sosyolojisi: Kurumlara Başlangıç Çerçevesinde Bir Çalışma, Açılım Kitap,İstanbul, 2013. OKAY, Ayla; Kurum Kimliği, Derin Yayınları, İstanbul, 2013.

 

Dersin Adı           Felsefeye Giriş Dersin Kodu         FEL123

Dersin Türü        Zorunlu                Dersin Kredisi (Teorik-Uygulama-Kredi)                 4-0-4

Dersin İçeriği     Felsefenin tanımı ve anlamlandırılması, felsefenin diğer bilgi türleriyle ilişkisi, bilgi felsefesi, bilim felsefesi, varlık felsefesi, din felsefesi, ahlak felsefesi, siyaset felsefesi, Mitoloji ve akıl yürütmenin tanımlanması, İslam, Hristiyanlık ve Yahudilik Felsefeleri

Ders Kitapları     ARSLAN, Ahmet; Felsefeye Giriş, Adres Yayınları, İstanbul, 2011. AJDUKİEWİCZ, Kazimiers; Felsefeye Giriş, Say Yayınları, İstanbul, 2007. WEBER, Alfred; Felsefe Tarihi, Sosyal Yayınları,İstanbul, 1993. TUNÇAY, Mete; Batıda Siyasal Düşünce Tarihi 1: Eski ve Orta Çağlar(Seçilmiş Yazılar Eski ve Orta Çağlar), İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2006. CEVİZCİ, Ahmet; Felsefeye Giriş, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2013.

 

Dersin Adı           Psikolojiye Giriş               Dersin Kodu       PSİ121

Dersin Türü        Zorunlu                Dersin Kredisi (Teorik-Uygulama-Kredi)               4-0-4

Dersin İçeriği     Psikolojinin tanımı, gerekliliği ve amacı, Psikolojinin alanı, kullandığı yöntem ve teknikler, Psikolojinin alt dalları ve diğer bilimlerle ilişkisi, Psikolojinin uygulama alanı ve tarihçesi. Türkiye'de psikolojinin gelişimi, Modern Psikoloji'nin gelişimi, Gelişim ve değişim aşamaları, Organizma ve tepki mekanizmaları, Duygusal yaşamı yönlendiren etmenler, Korku, kaygı, Toplumsallaşma, zeka, kişilik, anormal davranışlar, öğrenme.

Ders Kitapları     CÜCELOĞLU, Doğan, Remzi Kitabevi, 203, İstanbul, ŞERİF, Muzaffer; Sosyal Psikolojiye Giriş I-II, Sosyal Yayınları, İstanbul. KARAKAŞ, Sibel; Psikolojiye Giriş, Eğitim Kitabevi, Konya, 2009. EMRE, Yunus; HÖKELEKLİ, Hayati; Psikolojiye Giriş, Düşünce Kitabevi Yayınları, Bursa. PLOTNİK, Rod; Psikolojiye Giriş, Kaknüs Yayınları, İstanbul, 2009. SAYAR, Kemal; Psikolojiye Giriş, Dem Yayınları, İstanbul, 2008. BUDAK, Selçuk; Psikoloji Sözlüğü, Bilim ve Sanat Yayınları, Ankara, 2000.

 

 

Dersin Adı           Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı           Dersin Kodu       ENF101

Dersin Türü        Zorunlu                Dersin Kredisi (Teorik-Uygulama-Kredi)               3-0-3

Dersin İçeriği     Bilgisayar türleri. Bilgisayarın donanım parçaları, Sık karşılaşılan donanım hatalarının çözümü, Sosyal ağlar, Sosyal medya, Özel uygulama yazılımları, e-öğrenme, e-devlet uygulamaları, Bilgisayar ve ağ güvenliği, Antivirüs programları, Bilişim hukuku ve etiği, Bilişimin stratejik teknolojileri,

Ders Kitapları     K. Çağıltay, T. Karakuş ve ark. Temel Bilgi Teknolojileri-II, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, 2013

 

Dersin Adı           Türk Dili I             Dersin Kodu       TUR101

Dersin Türü        Zorunlu                Dersin Kredisi (Teorik-Uygulama-Kredi)               2-0-2

Dersin İçeriği     Dilin tanımı, özellikleri; yeryüzündeki diller ve Türkçe’nin dünya dilleri arasındaki yeri; Türk dilinin tarihî gelişimi ve Batı Türkçesi’nin gelişimi; Atatürk’ün Türk dili ile ilgili çalışmaları ve görüşleri; ses bilgisi; yazım kuralları ve noktalama; dil politikaları.

Ders Kitapları     1. Ergin, M. (1997). Üniversiteler İçin Türk Dili. İstanbul: Bayrak Yayınları 2. Kaplan, M. (1993). Kültür ve Dil. İstanbul: Dergâh Yayınları (8. baskı) 3. Fuat, M. (2001). Dil Üstüne. İstanbul: Adam Yayınları 4. Aksan, D. (1984). Türkçe’nin Gücü. Ankara: Bilgi Yayınevi (4. baskı) 5. Karamanlıoğlu, A. F. (1984). Türk Dili. İstanbul: Dergâh Yayınları (3. baskı) 6. Anday, M. C. (1996). Dilimiz Üstüne Konuşmalar. İstanbul: Yapı Kredi

 

 

Dersin Adı           Atatürk İlkeleri Ve İnkılapları Tarihi I       Dersin Kodu       ATA101

Dersin Türü        Zorunlu                Dersin Kredisi (Teorik-Uygulama-Kredi)               2-0-2

Dersin İçeriği     Osmanlının çöküş süreci ve IX. yüzyıldaki ilk reform hareketlerinden başlayarak 1924’lü yıllara kadar olan dönemde Türk Modernleşmesi, Batılılaşma çabaları, Anayasa hareketleri, I. Dünya Savaşı, Milli Mücadele, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu ve Atatürk Devrimleri konuları ele alınır.

1924’lü yıllardan 2000’li yıllara kadar Türkiye Cumhuriyeti tarihinin siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel süreçleri. II. Dünya Savaşı, çok partili hayata geçiş, DP dönemi, 1961 Anayasası, 12 Mart ve 12 Eylül dönemleri ve nihayet 2000’li yıllarda toplumumuzun geçirdiği değişim ve dönüşümler. Siyasi partiler, fikir hareketleri ve ideolojik tartışmalar, köyden kente göç ve şehirleşme, sanayileşme gibi olgular incelenir.

Ders Kitapları     1. Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, III Cilt, YÖK Yayını. 2. Ergün Tarıkahya, A. N. Günaydın, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Asitan Yayınları 3. Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, II Cilt, (Durmuş Yalçın vd.), Atatürk Araştırma Merkezi yayını. 4. İnkılâp Tarihi Ders Notları, (Mahmut Esat Bozkurt, Recep Peker), Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı yayını. 5. Ergün Aybars, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I, Ercan Kitabevi. 6. İmparatorluktan Ulus Devlete Türk İnkılâp Tarihi.

 

Dersin Adı           İngilizce I             Dersin Kodu       ING101

Dersin Türü        Zorunlu                Dersin Kredisi (Teorik-Uygulama-Kredi)               2-0-2

Dersin İçeriği     "European Language Portfolio Global Scale" B1 düzeyinde İngilizcede; - Temel dilbilgisine sahip olmaları, - Dinlediklerini anlamaları, - Karşılıklı konuşabilmeleri, - Okuduklarını anlamaları, - Kendilerini yazıyla ifade edebilmeleri

Ders Kitapları     The New Light in English Student’s Book, The New Light in English Audio CD, The New Light in English Workbook, PDF Ders Notları

                                                                     1. SINIF   (Bahar Yarıyılı)

Dersin Adı           Sosyolojiye Giriş II          Dersin Kodu       SOS102

Dersin Türü        Zorunlu                Dersin Kredisi (Teorik-Uygulama-Kredi)               2-0-2

Dersin İçeriği     Sosyolojinin ortaya Çıkışını gerektiren olaylar, sosyolojinin metodu ve bilgisinin niteliği, Türkiye'de sosyolojinin gelişimi, sosyal kategori, kümeler, kitleler, birincil ve ikincil gruplar, cemaat, cemiyet sosyal roller ve davranış modelleri.

Ders Kitapları     GIDDENS, Anthony; Sosyoloji, Kırmızı Yayınları, İstanbul, 2012. GIDDENS, Anthony; Modernliğin Sonuçları, Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 2012. GIDDENS, Anthony; Modernite ve Bireysel Kimlik(Geç Modern Çağda Benlik ve Toplum), Say Yayınları, İstanbul, 2010. GIDDENS, Anthony; Sosyolojinin Savunusu(Makaleler, Yorumlar, Yanıtlar), Say Yayınları, İstanbul, 2011. MARSHALL, Gordon; Sosyoloji Sözlüğü, (Çev: Osman Akınbay, Derya Kömürcü), Bilim ve Sanat Yayınları, Ankara. BİLGİN, Vejdi; Bizi Kuşatan Toplum(Sosyolojiye Giriş), Düşünce Kitabevi Yayınları, Bursa. ÖZALP, Enver; Sosyolojiye Giriş, Ekin Basım Yayın, Bursa, 2013. TUNA, Muammer; Sosyolojiye Giriş(Sosyolojinin Temel Tartışmaları), Detay Yayıncılık, Ankara. ŞEN, Hasan; TUNA, Muammer; DURDU, Zafer; Modern Toplumun İnşası (Tarihsel ve Sosyolojik Bir Perspektif), Detay Yayıncılık, Ankara. VALADE, Bernard; BORLANDİ, Massimo; CHERKAUI, Mohamed; BOUDON, Raymond; İletişim Yayınevi / Sözlükler Dizisi, İstanbul, 2011.

 

Dersin Adı           Felsefe Tarihi    Dersin Kodu       FEL122

Dersin Türü        Zorunlu                Dersin Kredisi (Teorik-Uygulama-Kredi)               4-0-4

Dersin İçeriği     İlkçağ Hint, Cin, Mısır, Iran ve Yunan felsefeleri ve bunların temsilcileri. Tales, Sokrates, Platon, Aristo ve diğer Yunan filozofları. İlkçağ felsefeleri ile Ortaçağ felsefesi arasındaki bağlantılar. Ortaçağ Bati düşünürleri ve Konseptüalizm, Nominalizm tartışmaları. 17. Yüzyıl felsefesi

Ders Kitapları     CEVİZCİ, Ahmet, felsefe Tarihi, Say Yayınları, 4. Baskı, 2012, İstanbul.- SENA, Cemil, filozoflar Ansiklopedisi ( 4 cilt), Remzi Kitabevi 1974, İstanbul- ERDEM, Hüsameddin, ilkçağ felsefe tarihi, HÜ-ER Yayınları, Beşinci Baskı, 2010 Konya- HANÇERLİOĞLU, Düşünce Tarihi, Remzi Kitabevi, 6. Basım, Eylül-1995 İstanbul.- WEBER, Alfred, Felsefe Tarihi, Çeviren: H. Vehbi ERALP, Sosyal Yayınları, Mayıs, 1991 İstanbul.- KRANZ, Walther, Antik Felsefe-metinler ve açıklamalar-, Türkçesi: Suad Y. Baydur, Sosyal Yayınları, ikinci basım, Eylül 1994, İstanbul.- Weischedel, Wilhelm, felsefenin arka merdiveni, İZ Yayıncılık,Türkçesi: Sedat UMRAN, 7. baskı, 2014 İstanbul.- ZELLER, Eduard, Grek Felsefesi Tarihi, Çeviran: Ahmet AYDOĞAN, SAY Yayınları, 2. baskı, 2008, istanbul- RUSSELL, Bertrand, Batı Felsefe Tarihi (3 cilt), çeviren: muammer sencer, say yayınları, 4. basım 1994, istanbul.

Dersin Adı           Sosyal ve Kültürel Antropoloji   Dersin Kodu       SOS106

Dersin Türü        Zorunlu                Dersin Kredisi (Teorik-Uygulama-Kredi)               2-0-2

Dersin İçeriği     İnsanın yapısı, çevre ve insan, ilkel topluluklar, Toplumların sosyal ve kültürel temeller; Dil-kültür ilişkisi, Kültür ve din, Akkültürasyon, Sömürgecilik, Oryantalizm.

Ders Kitapları     AYDIN, Suavi-ERDAL, Yılmaz, Antropoloji, Anadolu Üniversitesi Yayınları, 7. Baskı 2013, Eskişehir.-GÜVENÇ, Bozkurt, İnsan ve Kültür, Remzi Kitabevi, 7. Basım 1996, İstanbul.- KOTTAK, Conrad Phıllıp, Antropoloji, -İnsan çeşitliliğine bir bakış- Ütopya Yayınları, Çevirenler: Altuntek, Serpil N. Ve arkadaşları. 2008- Ankara.- HAVILAND, Wıllıam A. Ve arkadaşları, Kültürel Antropoloji, Türkçesi: İnan Deniz, ERGUVAN SARIOĞLU, Kaknüs Yayınları, , 1. Basım; 2008, İstanbul Sosyal Antropoloji, E. E. Pritchard, Birey Yayıncılık, 1998 Antropoloji: Kuramlar Kuramcılar, S. Özbudun; B. Şafak ve N. S. Altuntek, Dipnot Yayınları, 2007- ERIKSEN, Thomas Hylland, Küçük Yerler, Büyük Meseleler, Sosyal ve Kültürel Antropoloji, Çev: KOCA, A. Erkan, Birleşik Yayınevi, 2012; Ankara- AUGE, M.& COLLEYN, J.-P. Antropoloji, Türkçesi; YERGUZ, İsmail. Dost Kitabevi Yayınları, birinci baskı, Ekim 2005, Ankara.- ASAD, Talal (Derleyen), Antropoloji ve Sömürgecilik, , Ütopya yayınları, Çeviren; Ayşe KARINCA, 1. Baskı, Mart 2008, Ankara.- KANAR, Yüksel, Batı’nın Doğu’su–Avrupa Barbarlığının Küreselleşmesi, Kitabevi Yayınları, Ekim 2006, İstanbul.- MAUSS, Marcel, Sosyoloji ve Antropoloji, Çeviri; Özcan DOĞAN, DOĞUBATI Yayınları, 3.Baskı, 2011, İstanbul.- JAMES, Wendy, Törensel Hayvan, Çeviren: Sevda ÇALIŞKAN, Türkiye İşbankası Yayınları, 2013 İstanbul.

 

Dersin Adı           Sosyoloji Tarihi Dersin Kodu       SOS110

Dersin Türü        Zorunlu                Dersin Kredisi (Teorik-Uygulama-Kredi)               4-0-4

Dersin İçeriği     Sosyolojinin 19.yy da ismen ortaya çıkmasından sonraki gelişimi. Antik toplumlarda sosyal tarih ve felsefe çalışmaları. Sosyolojinin temel kurucuları; Marx, Durkheim, Weber ve Simmel’in sosyal teorisi; Dört temel kurucunun genel karşılaştırması.

Ders Kitapları     Sosyoloji Tarihi I-II(Sezgin Kızılçelik), Sosyolojik Düşüncenin Kısa Tarihi(Alan Swingewood), Sosyoloji Kuramları Tarihi(Hans Freyer), Sosyolojik Teorinin Oluşumu, Sentez Yayınları Raymond A. (1986) Sosyolojik Düşüncenin Evreleri, Ankara: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Bottomore T. ve Nispet R. (1990) Bottomore T. ve Nispet R. (1990) Ankara: V yayınları

Dersin Adı           Türk Dili II            Dersin Kodu       TUR101

Dersin Türü        Zorunlu                Dersin Kredisi (Teorik-Uygulama-Kredi)               2-0-2

Dersin İçeriği     Dilin tanımı, özellikleri; yeryüzündeki diller ve Türkçe’nin dünya dilleri arasındaki yeri; Türk dilinin tarihî gelişimi ve Batı Türkçesi’nin gelişimi; Atatürk’ün Türk dili ile ilgili çalışmaları ve görüşleri; ses bilgisi; yazım kuralları ve noktalama; dil politikaları.

Ders Kitapları     1. Ergin, M. (1997). Üniversiteler İçin Türk Dili. İstanbul: Bayrak Yayınları 2. Kaplan, M. (1993). Kültür ve Dil. İstanbul: Dergâh Yayınları (8. baskı) 3. Fuat, M. (2001). Dil Üstüne. İstanbul: Adam Yayınları 4. Aksan, D. (1984). Türkçe’nin Gücü. Ankara: Bilgi Yayınevi (4. baskı) 5. Karamanlıoğlu, A. F. (1984). Türk Dili. İstanbul: Dergâh Yayınları (3. baskı) 6. Anday, M. C. (1996). Dilimiz Üstüne Konuşmalar. İstanbul: Yapı Kredi

Dersin Adı           Atatürk İlkeleri Ve İnkılapları Tarihi II      Dersin Kodu       ATA101

Dersin Türü        Zorunlu                Dersin Kredisi (Teorik-Uygulama-Kredi)               2-0-2

Dersin İçeriği     Osmanlının çöküş süreci ve IX. yüzyıldaki ilk reform hareketlerinden başlayarak 1924’lü yıllara kadar olan dönemde Türk Modernleşmesi, Batılılaşma çabaları, Anayasa hareketleri, I. Dünya Savaşı, Milli Mücadele, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu ve Atatürk Devrimleri konuları ele alınır.

1924’lü yıllardan 2000’li yıllara kadar Türkiye Cumhuriyeti tarihinin siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel süreçleri. II. Dünya Savaşı, çok partili hayata geçiş, DP dönemi, 1961 Anayasası, 12 Mart ve 12 Eylül dönemleri ve nihayet 2000’li yıllarda toplumumuzun geçirdiği değişim ve dönüşümler. Siyasi partiler, fikir hareketleri ve ideolojik tartışmalar, köyden kente göç ve şehirleşme, sanayileşme gibi olgular incelenir.

Ders Kitapları     1. Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, III Cilt, YÖK Yayını. 2. Ergün Tarıkahya, A. N. Günaydın, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Asitan Yayınları 3. Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, II Cilt, (Durmuş Yalçın vd.), Atatürk Araştırma Merkezi yayını. 4. İnkılâp Tarihi Ders Notları, (Mahmut Esat Bozkurt, Recep Peker), Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı yayını. 5. Ergün Aybars, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I, Ercan Kitabevi. 6. İmparatorluktan Ulus Devlete Türk İnkılâp Tarihi.

 

Dersin Adı           İngilizce II            Dersin Kodu       ING102

Dersin Türü        Zorunlu                Dersin Kredisi (Teorik-Uygulama-Kredi)               2-0-2

Dersin İçeriği     "European Language Portfolio Global Scale" B1 düzeyinde İngilizcede; - Temel dilbilgisine sahip olmaları, - Dinlediklerini anlamaları, - Karşılıklı konuşabilmeleri, - Okuduklarını anlamaları, - Kendilerini yazıyla ifade edebilmeleri

Ders Kitapları     The New Light in English Student’s Book, The New Light in English Audio CD, The New Light in English Workbook, PDF Ders Notları

                                                                         2. SINIF   (Güz Yarıyılı)

Dersin Adı           Sosyal Bilimler Metodolojisi I     Dersin Kodu       SOS201

Dersin Türü        Zorunlu                Dersin Kredisi (Teorik-Uygulama-Kredi)               2-0-2

Dersin İçeriği     Sosyal bilimler ontolojisinin ayırt edici özellikleri; bilimsel bir araştırmada ontoloji ile metodoloji arasındaki ilişkiler; sosyal bilimlerdeki niteliksel ve niteliksel araştırma biçimleri arasındaki temel farklılıklar; sosyal bilimlerdeki betimleyici, keşifsel ve açıklayıcı araştırma biçimleri arasındaki benzerlik ve farklılıklar; araştırmalardaki deneysel ve istatistiksel kontrol biçimlerinin uygulandığı durumlar ile bu kontrol biçimlerinin temel özellikleri arasındaki farklıklar; sosyal bilimlerdeki niceliksel ve niteliksel araştırma türleri ile deneysel, tarama, tepkisiz, saha ve tarihsel karşılaştırmalı araştırma tasarımları arasındaki farklılıklar

Ders Kitapları     Punch, F.,K., (2005), Sosyal Araştırmalara Giriş: Nicel ve Nitel Yaklaşımlar,Ankara: Siyasal Yay. Yıldırım, A., Şimşek, H. (2005), Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri, Ankara: Seçkin Yay. Neuman, L., W., (2007), Toplumsal Araştırma Yöntemleri: Nicel ve Nitel Yaklaşımlar.

Dersin Adı           Sosyal İstatistik                Dersin Kodu       SOS207

Dersin Türü        Zorunlu                Dersin Kredisi (Teorik-Uygulama-Kredi)               3-0-3

Dersin İçeriği     Bilgi ve Bilim, bilgi çeşitleri, bilim çeşitleri, bilgi ve bilimsel bilgi, bilimsel bilginin özellikleri, bilimde yöntem, yöntem çeşitleri, deney-gözlem yöntemleri, akıl yürütme yöntemleri, tarihi yöntemler; Sosyal olayların özelliği, sosyal olayları inceleme yöntem ve teknikleri, Sosyal konuların oluş ve değişmesi; Determinizm prensibi, örnek olaylar, olayların analiz ve değerlendirilmesi.

Ders Kitapları     BÜYÜKÖZTÜRK, Ş. (2014) BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ ANKARA PEGEM YAYINCILIK

CAN, A. (2014) NİCEL VERİ ANALİZİ ANKARA PEGEM YAYINCILIK

Dersin Adı           Türk Sosyolojisi Dersin Kodu       SOS211

Dersin Türü        Zorunlu                Dersin Kredisi (Teorik-Uygulama-Kredi)               2-0-2

Dersin İçeriği     Türkiye'de sosyolojik çalışmaların kısa bir tarihçesi, ilk sosyoloji kürsüsünün açılışı basta Ziya Gökalp olmak üzere Prens Sabahattin, M. Ali Sevki, Mehmet İzzet, H. Ziya Ülken gibi sosyologların görüşleri, Tarihçi sosyologlar ve çalışmaların, Türkiye'de sosyolojik akımların genel bir değerlendirmesi, sosyolojik düşüncede gelişmeler.

Ders Kitapları     Türk Toplumbilimcileri(Emre Kongar), Türk Sosyoloji Tarihine Giriş(H. Bayram Kaçmazoğlu), Türk Sosyoloji Tarihi Üzerine Araştırmalar(H. Bayram Kaçmazoğlu), Türk Sosyoloji Tarihi I-II(H. Bayram Kaçmazoğlu), Türkiye'de Sosyoloji I-II(Der: Çağatay Özdemir)

Dersin Adı           Sosyal Psikoloji Dersin Kodu         PSİ221

Dersin Türü        Seçmeli                Dersin Kredisi (Teorik-Uygulama-Kredi)                 4-0-4

Dersin İçeriği     Sosyal psikoloji, araştırma yöntemleri, sosyal etki, tutumlar ve tutum değişimi, benlik, kişilerarası ilişkiler ve çekim, gruplararası ilişkiler, sosyal karşılaştırma, sosla algı ve atıflar, sosyal temsiller

Ders Kitapları     BİLGİN, Nuri, (Edt.), Sosyal Psikoloji, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları 2013, İzmir- Kağıtçıbaşı, Çiğdem. Günümüzde insan ve insanlar, Evrim Yayınları, 12. Baskı, İstanbul- HORTAÇSU, Nuran, Sosyal Psikoloji, imge yayınları, 1.Baskı İstanbul.

Dersin Adı           Mantık I (Klasik Mantık Dersin Kodu         FEL223

Dersin Türü        Seçmeli                Dersin Kredisi (Teorik-Uygulama-Kredi)                 4-0-4

Dersin İçeriği     Kavram, tanım, beş tümel, kategoriler, önerme akıl yürütme, beş sanat, mantık yanlışları.

Ders Kitapları     DOĞAN ÖZLEM-MANTIK İNKILAP YAYINLARI, HEGEL-MANTIK BİLİMİ(KÜÇÜK) İDEA YAYINLARI, KADİR ÇÜÇEN-KLASİK MANTIK SENTEZ YAYINCILIK, İBRAHİM ÇAPAK-ANAHATLARIYLA MANTIK ENSAR NEŞRİYAT, ALİ DURUSOY-MANTIK İLMİNE GİRİŞİ İFAV YAYINLARI FELSEFE DİZİ, MÜBAHAT TÜRKER KÜYEL- FARABİ'NİN BAZI MANTIK ESERLERİ ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ YAYINLARI

Dersin Adı           Bilim Tarihi          Dersin Kodu         SOS217

Dersin Türü        Seçmeli                Dersin Kredisi (Teorik-Uygulama-Kredi)                 4-0-4

Dersin İçeriği     Bilim tarihi, ilkçağda bilim, ortaçağda bilim, 17, yüzyıl bilimi, bilimsel yöntemler

Ders Kitapları     URAL, Şafak, Bilim Tarihi, Çantay Kitabevi, 2000, istanbul. YILDIRIM, Cemal, Bilim Tarihi, Remzi Kitabevi, 2006, İstanbul.

Dersin Adı           İngilizce III          Dersin Kodu       ING103

Dersin Türü        Zorunlu                Dersin Kredisi (Teorik-Uygulama-Kredi)               2-0-2

Dersin İçeriği     "European Language Portfolio Global Scale" B1 düzeyinde İngilizcede; - Temel dilbilgisine sahip olmaları, - Dinlediklerini anlamaları, - Karşılıklı konuşabilmeleri, - Okuduklarını anlamaları, - Kendilerini yazıyla ifade edebilmeleri

Ders Kitapları     The New Light in English Student’s Book, The New Light in English Audio CD, The New Light in English Workbook, PDF Ders Notları

                                                                   2. SINIF   (Bahar Yarıyılı)

 

Dersin Adı           Aile Sosyolojisi  Dersin Kodu         SOS206

Dersin Türü        Zorunlu                Dersin Kredisi (Teorik-Uygulama-Kredi)                 2-0-2

Dersin İçeriği     Aile kurumunun tanımı, aileye ilişkin farklı yaklaşımları analiz etmek, tarihsel süreçte Türk ailesinde meydana gelen değişimleri betimlemek ve aile kurumunun devletin ideolojik aygıtları arasında nasıl bir işleve sahip olduğu çözümlenmektedir. Aile teorileri, evlilik tipleri, ailenin fonksiyonları, farklı din ve toplumlarda ailenin yapısı, ailede kadının, çocuğun ve yaşlının yeri, aile sorunları, Türkiye'de ve dünyada aile hukuku ve aile araştırmaları.

Ders Kitapları     1) Canatan, Kadir, Ergun Yıldırım, (2009) Aile sosyolojisi, İstanbul. Açılım Kitap. 2) Doğan, İsmail, (2009) Dünden bugüne Türk Ailesi, Ankara Atatürk Kültür Merkezi Yayını: 369. 3) Ortaylı, İlber, (2001) Osmanlı Toplumunda Aile, İstanbul: Pan Yayıncılık. 4) Yalvaç, Mehmet, (2000) Aile Sosyolojisi: İlkel Toplumdan Modern Topluma Aile, Malatya, Evin Ofset. 5) Bora, Aksu, İlknur Üstün,(2005) “Sıcak Aile Ortamı” Demokrtikleşme Sürecinde kadın ve Erkekler, İstanbul: TESEV. 6) T.C. Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Yayınları.

Dersin Adı           Sosyolojik Düşünme ve Yazma  Dersin Kodu       SOS218

Dersin Türü        Zorunlu                Dersin Kredisi (Teorik-Uygulama-Kredi)               2-0-2

Dersin İçeriği     Sosyoloji disiplininde teorik bilgiler ve pratik uygulamalar ile öğrencilere sosyolojik düşünme ve yazma gücünü kazandırmaktır.

Ders Kitapları     Writing for Sociology, Department of Sociaology, University of California, Berkeley, 2008

Ali Özdemir, Yönetim Bilimlerinde İleri Araştırma Yöntemleri ve Uygulamalar, İstanbul: Beta, 2008.

Cüneyt Birkök, Sosyolojik Düşünme ve Metodolojisi, İstanbul 1988, Elektronik Sürüm 1.6

Remzi Altunışık, Recai Coşkun, Engin Yıldırım, Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri SPSS Uygulamalı, Adapazarı: Sakarya Kitabevi, Adapazarı.

Dersin Adı           Sosyal Bilimler Metodolojisi II    Dersin Kodu       SOS212

Dersin Türü        Zorunlu                Dersin Kredisi (Teorik-Uygulama-Kredi)               2-0-2

Dersin İçeriği     Bilimsel Araştırmanın Temelleri Konu seçimi ve Problem Tanımlama Örneklem Yöntemleri Ölçme, Güvenirlik ve Geçerlilik Veri Toplam Araçları: Anket Veri Toplam Araçları: Gözlem Veri Toplam Araçları: Görüşme Veri Toplam Araçları: Mevcut verilerden Yararlanma Verilerin İşlenmesi Veri Analizi: Tek değişkenli Analiz Veri Analizi: İki Değişkenli Analiz Veri Analizi: Çok Değişkenli Analiz Nitel Araştırmalarda Analiz Raporlaştırma: Genel Yazım Kuralları

Ders Kitapları     BÜYÜKÖZTÜRK, Şener ve diğerleri, Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Pegem Yay. Ankara, 2008 SEYİDOĞLU, Halil, Bilimsel Araştırma Ve Yazma El Kitabı.

Dersin Adı           Mesleki İngilizce              Dersin Kodu       ING104

Dersin Türü        Zorunlu                Dersin Kredisi (Teorik-Uygulama-Kredi)               3-0-3

Dersin İçeriği     Kelime bilgisini, kelimeleri konulara göre gruplayarak genişletme, akademik ve bilimsel makale ve rapor yazma becerisini geliştirme, dinleme becerisini geliştirmeye yönelik, intensive, extensive, exposure ve task – listening çalışmalarından yararlanma ve lecture dinlerken not alma gibi stratejilerin uygulanması, belli güncel konular üzerinde tartışma, sunuş yapma ve konuşma hazırlama, akademik ve mesleki metinlerin literal, inferential, critical ve appreciative anlamayı geliştirme.

Ders Kitapları     Sociology in our times, Cengage Learning, 2010

Dersin Adı           Mantık II (Modern Mantık)        Dersin Kodu       FEL224

Dersin Türü        Seçmeli                Dersin Kredisi (Teorik-Uygulama-Kredi)               4-0-4

Dersin İçeriği     Modern mantık, doğruluk foksiyonu mantığı, formel çıkarım yöntemi, niceleme mantığı, mantık felsefesi

Ders Kitapları     Doğan Özlem, Mantık, İstanbul 1996, Cemal Yıldırım, Mantık ‘Doğru Düşünme Yöntemi’ Bilgi yayınevi Teo Grunberg, Sembolik Mantık, El Kitabı, ODTÜ Geliştirme Vakfı Yayıncılık.

Dersin Adı           Kişilik Psikolojisi               Dersin Kodu       PSİ226

Dersin Türü        Seçmeli                Dersin Kredisi (Teorik-Uygulama-Kredi)               4-0-4

Dersin İçeriği     Kişilik, kişilik kuramları, Kişilik Değerlendirilmesi ve Kişilik Testleri, Benlik Kuramları

Ders Kitapları     Jeryy M. Burger, Kişilik/ Psikoloji Biliminin İnsan Doğasına Dair Söyledikleri, Çeviren: İnan Deniz Erguvan Sarıoğlu, kaknüs yayınları.- ÖZ, İlkim, Çocuk ve Kişilik- kök yayıncılık.- Leo Buscaglia, Kişilik / Tümüyle İnsan Olabilme Sanatı, Çeviren: Nejat Ebcioğlu İnkılap Kitapevi,- GÜRSES, İbrahim, Dindarlık ve Kişilik, Emin Yayınları

Dersin Adı           Yeniçağdan Günümüze Felsefe Akımları              Dersin Kodu       FEL228

Dersin Türü        Seçmeli                Dersin Kredisi (Teorik-Uygulama-Kredi)               4-0-4

Dersin İçeriği     17. ve 18. yüzyıl felsefesi, Hegel ve Marksın felsefesi, pozitivizm, neopozitivizm, 20. yüzyıl felsefe akımları, egzistansiyalizm, fenomenoloji, nietzche, dil felsefesi, postmodernizm, popper

Ders Kitapları     BOZKURT, Nejat,  20. Yüzyıl Düşünce Akımları, Morpa Kültür Yayınları-CEVİZCİ, Ahmet, felsefe Tarihi, Say Yayınları, 4. Baskı, 2012, İstanbul.- Jaspers, Karl, felsefe nedir? Çeviren: İ. Zeki Eyuboğlu- SENA, Cemil, filozoflar Ansiklopedisi ( 4 cilt), Remzi Kitabevi 1974, İstanbul- ERDEM, Hüsameddin, ilkçağ felsefe tarihi, HÜ-ER Yayınları, Beşinci Baskı, 2010 Konya- HANÇERLİOĞLU, Düşünce Tarihi, Remzi Kitabevi, 6. Basım, Eylül-1995 İstanbul.- WEBER, Alfred, Felsefe Tarihi, Çeviren: H. Vehbi ERALP, Sosyal Yayınları, Mayıs, 1991 İstanbul.

 

Dersin Adı           Ortaçağ Batı ve İslam Felsefesi  Dersin Kodu       FEL230

Dersin Türü        Seçmeli                Dersin Kredisi (Teorik-Uygulama-Kredi)               4-0-4

Dersin İçeriği     Ortaçağ Batı Felsefesi, Hıristiyan Felsefesi, Skolastik Felsefe, Patristik Felsefe, İslam Felsefesi; Kindi, Razi, Farabi, İbni Sina, Gazali, İbn Rüşd, İşraki Felsefe ve Sühreverdi, İbni Arabi

Ders Kitapları     Etienne Gilson; Ortaçağların Ruhu, çev. Şamil Öcal, Açılım Kitap, İstanbul, 2005. BOZKURT, Nejat,  20. Yüzyıl Düşünce Akımları, Morpa Kültür Yayınları-CEVİZCİ, Ahmet, felsefe Tarihi, Say Yayınları, 4. Baskı, 2012, İstanbul.- Jaspers, Karl, felsefe nedir? Çeviren: İ. Zeki Eyuboğlu- SENA, Cemil, filozoflar Ansiklopedisi ( 4 cilt), Remzi Kitabevi 1974, İstanbul- ERDEM, Hüsameddin, ilkçağ felsefe tarihi, HÜ-ER Yayınları, Beşinci Baskı, 2010 Konya- HANÇERLİOĞLU, Düşünce Tarihi, Remzi Kitabevi, 6. Basım, Eylül-1995 İstanbul.- WEBER, Alfred, Felsefe Tarihi, Çeviren: H. Vehbi ERALP, Sosyal Yayınları, Mayıs, 1991 İstanbul.

                                                                   3. SINIF   (Güz Yarıyılı)

 

Dersin Adı           Din Sosyolojisi   Dersin Kodu       SOS301

Dersin Türü        Zorunlu                Dersin Kredisi (Teorik-Uygulama-Kredi)               3-0-3

Dersin İçeriği     Din olgusunu farklı toplumsal zeminlerde ele almak, klasik ve modern sosyoloji teorilerinde din olgusunun ele alınma biçimleri, modern toplumlarda din olgusu, laikleşme süreci, din ve siyaset, modern dini hareketler.

Ders Kitapları     1) Abdurrahman Kurt, Din Sosyolojisi, 2. baskı, Sentez yay., İstanbul, 2012. 2) İsa Kuyucuoğlu, Din Sosyolojisinde Kuram ve Yöntem Sorunu, Eski Yeni yay., Ankara, 2012. 3) Ünver Günay, Din Sosyolojisi, 3. baskı, İnsan yay., İstanbul, 2000. 4) Hans Freyer, Din Sosyolojisi, Çev. Turgut Kalpsüz, Yay.Haz.: M. Rami Ayas, Doğu Batı yay., Ankara, 2013. 5) Corm, Georges, 21. Yüzyılda Din Sorunu – Jeopolitik ve Postmodernitenin Krizi, İletişim Yayınları, 2008. 6) Köse, Ali (Hazırlayan), Laik Ama Kutsal, Etkileşim Yayınları, 2006.

Dersin Adı           İktisat Sosyolojisi             Dersin Kodu       SOS305

Dersin Türü        Zorunlu                Dersin Kredisi (Teorik-Uygulama-Kredi)               3-0-3

Dersin İçeriği     İktisat ve toplum, ekonomik sistemler, temel ekonomik yapılar, enflasyon, deflasyon, devalüasyon, ekonominin temel bileşenleri.

Ders Kitapları     Polanyi, Karl. Büyük dönüşüm: çağımızın siyasal ve ekonomik kökenleri. Iletişim Yayınları, 2007. Weber, Max. Protestan Ahlakı Ve Kapitalizmin Ruhu. Ankara: Ayraç Yayınevi, 2010. Durkheim, Émile, and Özer Ozankaya. Toplumsal işbölümü. Cem Yayınevi, 2006. Braudel, Fernand, and Mustafa Özel. Maddi medeniyet ve kapitalizm. Ağaç, 1991.

Dersin Adı           Çağdaş Sosyoloji Teorileri            Dersin Kodu       SOS309

Dersin Türü        Zorunlu                Dersin Kredisi (Teorik-Uygulama-Kredi)               2-0-2

Dersin İçeriği     1960’lar sonrasında gelişen çağdaş sosyolojik teorilerin, tarihsel gelişimlerine göre ve belli başlı temsilcileri aracılığıyla karşılaştırmalı olarak tanıtılması. Bu ders özellikle topluma mikro düzeyde bakan sembolik etkileşimcilik, fenomenolojik sosyoloji ve etnometodoloji gibi yaklaşımlara odaklanmaktadır.

Ders Kitapları     J.H. Turner vd., Sosyolojik Teorinin Oluşumu,Martin Slattery, Sosyolojide Temel Fikirler.

Dersin Adı           Gelişim Psikolojisi           Dersin Kodu         PSİ321

Dersin Türü        Seçmeli                Dersin Kredisi (Teorik-Uygulama-Kredi)                 4-0-4

Dersin İçeriği     Yaşamın biyolojik temelleri, gelişim psikolojisinin tarihsel gelişimi, fiziksel gelişimi, ahlaksal gelişim, çocukluk, gençlik ve yetişkinlik evreleri, cinsel farklılıklar.

Ders Kitapları     Santrock, J. W. (2012).Yaşam Boyu Gelişim. Çeviri Editörü: Galip Yüksel. 13. Basımdan Çeviri. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.-Onur, B. (2008). Gelişim Psikolojisi: Yetişkinlik, Yaşlılık, Ölüm (8. Baskı). İmge Kitapevi Yayınlar, Ankara.-Gander, M.J. ve Gardiner, H.W. (1995). Çocuk ve Ergen Gelişimi. Yayına Hazırlayan: Bekir Onur. Ankara: İmge Kitapevi Yayınlar.

Dersin Adı           Çağdaş Psikoloji Akımları             Dersin Kodu         PSİ327

Dersin Türü        Seçmeli                Dersin Kredisi (Teorik-Uygulama-Kredi)                 4-0-4

Dersin İçeriği     Psikoloji Tarihine Genel Bakış, Psikoloji Akımları, Deneysel Psikoloji, Modern Psikoloji, Yapısalcılık , İşlevselcilik, Uygulamalı Psikoloji, Davranışçılık, Gestalt, Psikanaliz, Bilişsel Yaklaşım, Weber, Wundt, Titchener, Darwin, Cattel, Watson, Lewin, Freud, Jung, Adler, Horney, Rogers, Psikoloji Akımlarının Karşılaştırması...

Ders Kitapları     Schultz D.,Schultz S., Modern Psikoloji Tarihi, Kaknüs Yayınları, İstanbul, 2007; Burger J., Kişilik, Kaknüs Yayınları, İstanbul, 2006

Dersin Adı           Osmanlı Toplum Yapısı  Dersin Kodu         SOS313

Dersin Türü        Seçmeli                Dersin Kredisi (Teorik-Uygulama-Kredi)                 3-0-3

Dersin İçeriği     Osmanlı toplum yapısının genel özellikleri. Tarih Metodolojisi açısından Osmanlı tarihinin anlaşılma meselesi. Osmanlı iktisadi dünya görüşünün ilkeleri ,Osmanlıda üretim biçimi tartışması. OsmanlıToprak sistemi, köy, köylü imparatorluk. 18.yüzyılda Osmanlı da sanayi; Ayanlığın kaldırılmasından sonra sosyo-ekonomik durum. Osmanlı da nüfus ve politikaları; Osmanlıda gündelik yaşam. Osmanlıda sosyal güvenlik sistemi.

Osmanlı da çağdaşlaşmaya bakış: Mutlakiyetten meşrutiyete; kurumlarda modernleşme Tanzimat; hukuksal nitelikleri, dil çağdaşlaşması ve siyasal anlamları,Tanzimata tepkiler; ilk siyasal örgütler, Osmanlıda iktidar ve muhalefet Tanrı gölgesinde Anayasa; İslam dünyası ve halifelik, düşün akımları.

Ekonomik ve toplumsal değişmeler, dil ve basın, maddi-manevi uygarlık, edebiyatta isyan

Batı sorunu, kültür ve anlam sorunu; devlet sorunu, ulusçuluk sorunu, aile sorunu, dinde reform sorunu, din ve eğitim sorunu, ulusal ekonomi sorunu.

Ders Kitapları     Derleme, Ertan ÖZENSEL, “Osmanlı Toplum Yapısı”

Niyazi BERKES, “Türkiye’de Çağdaşlaşma”, YKY Yayınları, İstanbul 2002

Dersin Adı           Siyasi Tarih         Dersin Kodu       SOS315

Dersin Türü        Seçmeli                Dersin Kredisi (Teorik-Uygulama-Kredi)               3-0-3

Dersin İçeriği     Tarih nedir? Siyasi tarih, Tarıma dayalı uygarlıklar, uygarlığın global nitelik almaya başlamasının tarihi, Grek uygarlığı ve Hellenizm, İslam uygarlığı ve siyaseti, İlkçağ siyasi tarihinin genel panoraması, ortaçağ siyasi görünümü ve kaynakları, modern dönem siyasi tarihi ve yaklaşımlar.

Ders Kitapları     Oral, Sander, Siyasi Tarih- İlk Çağlardan 1918'e, imge kitabevi yayınları, 2014, İstanbul.  Amaoğlu, Fahri, 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi, 2014, İstanbul.

Dersin Adı           Siyasi Düşünceler Tarihi                Dersin Kodu       SOS317

Dersin Türü        Seçmeli                Dersin Kredisi (Teorik-Uygulama-Kredi)               3-0-3

Dersin İçeriği     Siyasi düşüncenin başlangıcı ve kaynakları, insan toplulukları ve devletin doğuşu, ilkçağda siyasi düşünceler, Hindistan, Çin, Eski Mısır, Sümer ve Mezopotamyada siyasi düşünce, eski yunan siyasi düşüncesi, Ortaçağda siyasi düşünce, yeniçağda siyasi düşünce, modern çağ demokrasi teorileri ve postmodern siyaset.

Ders Kitapları     İŞÇİ, Metin,  Siyasi Düşünceler Tarihi, der yayınları, 2011, TUNÇEL,Ahu,  KURTUL, Gülenç,  Siyaset Felsefesi Tarihi Platon'dan Zizek'e, doğubatı yayınları, 2014, İstanbul.

                                                                      3. SINIF   (Bahar Yarıyılı)

 

Dersin Adı           Şehir ve Göç Sosyolojisi               Dersin Kodu       SOS300

Dersin Türü        Zorunlu                Dersin Kredisi (Teorik-Uygulama-Kredi)               3-0-3

Dersin İçeriği     Göç, gecekondulaşma, iç göç ve dış göçler, kentleşme, sanayileşme ve beraberinde getirdiği sorunlar, arabesk kültür, varoşlar, getto kavramı.

Ders Kitapları     1) Hüseyin Bal (2011) Kent Sosyolojisi. 2) Aslanoğlu, R. A. (1998). Kent, Kimlik ve Küreselleşme. Bursa: Asa. 3) Duru, B. ve Alkan, A. (Derleme ve Çeviri). (2002). 20. Yüzyıl Kenti. Ankara: İmge. 4) Şengül, H. T. (2009). Kentsel Çelişki ve Siyaset. Ankara: İmge. 5) Tuna, K. (1987). Şehirlerin Ortaya Çıkış ve Yaygınlaşması Üzerine Sosyolojik Bir Deneme. İstanbul: İstanbul Üniversitesi, E.F. Yayını, No: 3232. Topal, A. K. (2004). “Kavramsal Olarak Kent Nedir ve Türkiye'de Kent Neresidir?”. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6 (1): 276–294. 6) Özyurt, C. (2007). “Yirminci Yüzyıl Sosyolojisinde Kentsel Yaşam”. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10 (18): 111–126. 7) Işık, Ş. (2005). “Türkiye'de Kentleşme ve Kentleşme Modelleri”. Ege Coğrafya Dergisi, 14: 57–71. 8) Weber, Max, Modern Kentin Doğuşu, Bakış Yay, 2003, 9) YALÇIN, Cemal, göç sosyolojisi. anı yayıncılık. KÖKSAL, Alver, Kent sosyolojisi, hece yayınları, 2012

 

Dersin Adı           Türkiye'nin Sosyal Yapısı              Dersin Kodu       SOS304

Dersin Türü        Zorunlu                Dersin Kredisi (Teorik-Uygulama-Kredi)               2-0-2

Dersin İçeriği     Türkiye'nin Toplumsal Yapısı, tarihsel süreç içerisindeki yapısal değişimler, Türkiye'de kentselleşme ve köylülük, toplumsal cinsiyet sorunu.

Ders Kitapları     Faroz AHMAD, Modern Türkiye’nin Oluşumu, Sarmal Yayınları, İstanbul, 1995.-Anthony GIDDENS, Sosyoloji Eleştirel Bir Yaklaşım, Birey Yayıncılık, İstanbul, 1994.-Korkut BORATAV, Türkiye İktisat Tarihi, İmge Yayınları, Ankara, 2004.-Korkut BORATAV, 1980’li Yıllarda Türkiye’de Toplumsal Sınıflar ve Bölüşüm, Gerçek Yayınevi, Ankara, 1990.-Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi, İktisat Başlığı, İletişim Yayınları, İstanbul, 1994.-Oya BAYDAR (Derleyen), 75 Yılda Köylerden Şehirlere, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, 1999.-Yasemin ÖZDEK (Derleyen), İnsan Hakları ve Yoksulluk, TODAİE Yayınları, Ankara, 2001.-Ayşe Berktay HACIMİRZAOĞLU (Derleyen), 75 Yılda-Türkiye’de Kadınlar ve Erkekler, Tarih Vakfı Yayınları, İstanbul, 1998.

Dersin Adı           Eğitim ve Gençlik Sosyolojisi      Dersin Kodu       SOS308

Dersin Türü        Zorunlu                Dersin Kredisi (Teorik-Uygulama-Kredi)               3-0-3

Dersin İçeriği     Bu ders kapsamında genç ve gençliğe ilişkin kavramsal tanımlar ve kuramlar; farklı toplum ve kültürlerde genç-gençlik imgeleri; toplumsal bir kurgu olarak gençlik tezi ve modern gençlik paradigmasının oluşumu; sınıflar arası imge ve temsil alışverişlerinde gençliğin yeniden kurgulanması; farklı aile tiplerinde genç ve gençlik; okulda, dinsel ilişkilerde ve medyada gençlik imgelerinin temsili; paternalist politikalarla gençliğin yeniden üretimi-devlet ve 'yurttaş genç'; çalışan ve sokakta yaşayan gençler; toplumsal sorunlar-sağlık, savaş, göç, yoksulluk, istismar, beslenme, kentleşme-bağlamında genç; post-modern koşullarda yeni gençlik imge ve temsilleri ayrıca; gençlerin sosyalleşmeleri, gençlik ve suç, eğitim ile gençlik ilişkisini, kuşak çatışması, kentte ve köyde gençlik konularını içerir.

Ders Kitapları     Mahmut Tezcan, Gençlik Sosyolojisi Yazıları, Gündoğan Yayınları, İstanbul, 1996- Bayhan, Vehbi,(1997) Üniversite Gençliğinde Anomi ve Yabancılaşma, Ankara T.C. Kültür Bakanlığı Yay. Tezcan, Mahmut (1996). Gençlik Sosyolojisi Yazıları, Vildan Akan, Göç ve Gençlik, Toplum ve Göç içinde Sosyoloji Derneği Yayınları s:521-532. Ankara-DOĞAN, İsmail, Eğitim Sosyolojisi, Nobel Yayın Dağıtım, 2012, İstanbul.

Dersin Adı           Sosyal Tabakalaşma ve Değişim                Dersin Kodu       SOS310

Dersin Türü        Zorunlu                Dersin Kredisi (Teorik-Uygulama-Kredi)               2-0-2

Dersin İçeriği     Tabakalaşma ve toplumsal değişim kavramları, Toplumsal tabakalaşma türleri, Toplumsal tabakalaşmanın tarihi, Toplumsal tabakalaşmanın ekonomik ve kültürel analizi, Marksizm ve Toplumsal tabakalaşma, toplumsal değişme kuramlarının genel değerlendirmesi, Toplumsal Değişme ve Toplumsal tabakalaşma, Sınıf bilinci kavramı ve sınıfsal çatışma, Modernite ve üçüncü dünya ülkeleri

Ders Kitapları     Mübeccel Kıray, Toplumsal Yapı Toplumsal Değişme, Bağlam, 1999; Emre Kongar, Toplumsal Değişme Kuramları ve Türkiye Gerçeği, Remzi, 2005, Anthony D. Smith, Toplumsal Değişme Anlayışı, Gündoğan, 1999, Daryush Shayegan, Yaralı Bilinç, Metis, 1991, Levent Köker, Modernleşme, Kemalizm ve Demokrasi, İletişim yayınları, 2003, Bernard Lewis, What Went Wrong? Phoneix, 2002

Dersin Adı           Beşeri Coğrafya               Dersin Kodu       COG310

Dersin Türü        Seçmeli                Dersin Kredisi (Teorik-Uygulama-Kredi)                 3-0-3

Dersin İçeriği     İnsanın yaşama sahası olan yeryüzünde insanın çevre ile ilişkileri ve birbirlerine karşılıklı tesirlerini araştırıp inceleyen bu bilim dalı çerçevesinde yöreyi meydana getiren ve hayat tarzlarını etkileyen, kültürel davranışlar incelenmektedir. İnsanın yaşadığı çevre ile ilişkilerinin incelenmesi ve insanın mekanı nasıl kullandığı ve düzenlediği bir fonksiyonel bütünlük içinde ele alınan bir bilim çerçevesinde, çevrenin insan üzerindeki etkisi ile insanın çevre üzerindeki etkisi ve kültür yöresi konu edilmektedir.

Ders Kitapları     Beşeri Coğrafya (İnsan-Kültür-Mekân) E. Tümertekin - N. Özgüç, İstanbul, 1997. Genel Beşeri ve İktisadi Coğrafya, İ. Atalay, Yeni Çağ Basım Yayım, Ankara, 1991. Beşeri Coğrafyada Veri Toplama ve Değerlendirme Yöntemleri, N. Özgüç, İstanbul, 1999.

Dersin Adı           Bilgi Sosyolojisi Dersin Kodu       SOS312

Dersin Türü        Seçmeli                Dersin Kredisi (Teorik-Uygulama-Kredi)                 3-0-3

Dersin İçeriği     Bilimsel teorilerin sosyal tabanı, bilimsel devrimlerin yapısı, kültür ve ideoloji, bilim adamları cemaati ve özellikleri, sosyal bilimlerde metodoloji tartışmaları.

Ders Kitapları     AYDIN, Mustafa, Bilgi Sosyolojisi- AKPOLAT, Yıldız, Bilgi Sosyolojisi- E. Doyle McCarthy Bilgi Kültürü/Yeni Bilgi Sosyolojisi  - ARSLAN, Hüsamettin, Bilgi Sosyolojisi ve Hermeneutik, Mannheim, Gadamer, Foucault ve Derrida.

Dersin Adı           Tarih Sosyolojisi               Dersin Kodu       SOS314

Dersin Türü        Seçmeli                Dersin Kredisi (Teorik-Uygulama-Kredi)                 3-0-3

Dersin İçeriği     Tarih ve toplum üzerine yaklaşımlar, tarih-toplum ilişkisi, tarih sosyolojisi çalışmaları, Türk tarihinin sosyolojik analizi.

Ders Kitapları     Ramazan Yelken, Tarih Sosyolojisi, Vadi Yayınları, Ankara 2007

 

Dersin Adı           Güven ve Güven Araştırmaları  Dersin Kodu       SOS316

Dersin Türü        Seçmeli                Dersin Kredisi (Teorik-Uygulama-Kredi)               2-0-2

Dersin İçeriği     Sosyolojide Güven ve güven oluşturma teorileri incelemek. Güvenin mahiyeti, türleri, bireysel ve toplumsal güveni açıklamak.

Ders Kitapları     Sadi Aydin, Vertraensbildende Massnahmen der Muslime und Muslimische Gruppierungen, 2011, München

 

Dersin Adı           İşaret Dili             Dersin Kodu       SOS320

Dersin Türü        Seçmeli                Dersin Kredisi (Teorik-Uygulama-Kredi)               2-2-3

Dersin İçeriği     Öğrenci bu derste Türk İşaret Dili hakkında genel bilgi edinir. TİD alfabesini, temel cümle yapılarını, evet-hayır sorularını, olumsuz cümleleri, zaman ve zamanla bağlantılı soruları, sayıları, soru sözcüklerini ve fiilleri öğrenir ve bunlarla ilgili sınıfta bol örnekli alıştırmalar yapar. Öğrenci, temel düzeyde işaret dilini ve bu dilde tercüme ederek, işitme engellilerle iletişim kurmayı öğrenir.

Ders Kitapları     Dikyuva, H., Zeshan, U. (2008). Türk İşaret Dili – Birinci Seviye . Nijmegen: İshara Press.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Fedarasyonu- İşaret Dili Komisyonu (2012). Türk İşaret

Dili ve Uluslar arası İşaret Dili Eğitim Materyali. Ankara: Ata Basımevi.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Fedarasyonu- İşaret Dili Komisyonu (2012). Türk İşaret

Dili ve Uluslar arası İşaret Dili Sözlüğü. Ankara: Ata Basımevi

Dersin Adı           Modernite ve Postmodernite   Dersin Kodu       SOS322

Dersin Türü        Seçmeli                Dersin Kredisi (Teorik-Uygulama-Kredi)               2-0-2

Dersin İçeriği     Modernite ve postmodernitenin kuramları, endüstrileşmenin ekonomik, kültürel ve toplumsal çok boyutlu seyrini analiz etmek.

Ders Kitapları     Madan Sarup, Post-Yapısalcılık ve Postmodernizm, Ann Gale, Toplumsalın Sökümü, Black, C (1986), Çağdaşlaşmanın İtici Güçleri, Anthony Giddens: Modernite ve Bireysel Kimlik, Terry Eagleton: Postmodernizmin Yanılsamaları, Peter Wagner: Modernliğin Sosyolojisi, Anthony Giddens, Modernliğin Sonuçları, Ahmet Çiğdem: Bir İmkân Olarak Modernite(Weber ve Habermas), Zygmunt Bauman: Parçalanmış Hayat, Zygmunt Bauman: Modernlik ve Müphemlik, George Ritzer: Toplumun McDonaldlaştırılması, George Ritzer: Büyüsü Bozulmuş Dünyayı Büyülemek

Dersin Adı           Çevre ve Toplum             Dersin Kodu       SOS326

Dersin Türü        Seçmeli                Dersin Kredisi (Teorik-Uygulama-Kredi)               2-0-2

Dersin İçeriği     1. İnsan-çevre ilişkilerinin tarihçesi, 2. Çevre hakkında temel kavramlar, 3. Ekoloji ve teknoloji arasındaki ilişkiler hakkında bilgi, 4. Çevre toplum ilişkisi; tüketim kültürü; yabancılaşma; teknolojik gelişmeler ve doğal kaynaklar; biyolojik çeşitlilik; derin ekoloji ve ekolojik düşünce yapıları gibi temel kuramsal tartışmalar.

Ders Kitapları     1) Konak, Nahide. 2010. "Çevre Sosyolojisi: Kavramsal ve Teorik Gelişmeler". Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 24/2010:271-83. 2) Tuna, Muammer (Edt.) 2012. Çevre Sosyolojisi. Eskişehir: AÜAÖF. 3) Des Jardins, Joseph R. 2006. Çevre Etiği: Çevre Felsefesine Giriş. İstanbul: İmge 4) Keles, Rusen, Yerinden Yönetim ve Siyaset, Cem Yayinevi, Istanbul, 2006

 

Dersin Adı           Sanat Sosyolojisi              Dersin Kodu       SOS328

Dersin Türü        Seçmeli                Dersin Kredisi (Teorik-Uygulama-Kredi)               2-0-2

Dersin İçeriği     Sanatın neliği, sanatçı, sanat kuramları, sanat ve toplum, toplumsal değişme ve sanat, sanat ve din, kültür ve sanat ilişkisi, topulmsal/siyasal yapı sanat ilişkisi

Ders Kitapları     Vera L. Zolberg, Bir Sanat Sosyolojisi Oluşturmak, Çeviren: Buket Okucu Özbay, Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, , 2014, İSTABUL.

Dersin Adı           Sağlık Sosyolojisi              Dersin Kodu       SOS332

Dersin Türü        Seçmeli                Dersin Kredisi (Teorik-Uygulama-Kredi)               2-0-2

Dersin İçeriği     Bir bilim olarak sosyoloji, Sağlık sosyolojisi, Sağlık ve hastalık kavramlarının toplumsal ve kültürel yapı ile ilişkisi, Sağlık kurumu ve Türkiye'de sağlık sistemi, Toplum-sağlık nedenselliğine ilişkin teori ve uygulamalar.

Ders Kitapları     -Kızılçelik, Sezgin. 1996,Türkiye'nin Sağlık Sistemi, İzmir: Saray kitapevleri. -Türkdoğan, Orhan. 1991, Kültür ve Sağlık-Hastalık Sistemi, İstanbul: MEB.

 

Dersin Adı           Köy Sosyolojisi  Dersin Kodu       SOS334

Dersin Türü        Seçmeli                Dersin Kredisi (Teorik-Uygulama-Kredi)               2-0-2

Dersin İçeriği     Köy sosyolojisine başlangıç, Amerika, Avrupad'a Köy Sosyolojisi, köyde toplumsal değişme

Ders Kitapları     TÜRKDOĞAN, Orhan, türkiyede köy sosyolojisi, İQ KÜLTÜR YAYINCILIK, 2006. ÖZTÜRK, Şinasi, Yeni Köy Sosyolojisi Tartışmaları Küreselden Yerele Tarım Politikaları ve Yoksulluk. doğukitabevi, 2014. GÖKÇEN, Birsen .(2007).Türkiye’nin Toplumsal Yapısı ve Toplumsal Kurumlar

 

Dersin Adı           Değerler Sosyolojisi       Dersin Kodu       SOS336

Dersin Türü        Seçmeli                Dersin Kredisi (Teorik-Uygulama-Kredi)               2-0-2

Dersin İçeriği     Sosyal olgular içerisinde değer sistemlerinin sosyal rollerini ortaya koymak ve değerlerin kültürel şekillenme, gelişim ve değişim olaylarındaki önemli rollerini öğrencilere benimsetmek.

Ders Kitapları     Nazmi Avcı, Toplumsal Değerler ve Gençlik, Siyasal Kitabevi, İstanbul 2007,  Prof. Dr. Erol Güngör, Değerler Psikolojisi, Yahya Kemal Enstitüsü yayınları, İstanbul

 

 

 

                                                                     4. SINIF   (Güz Yarıyılı)

 

Dersin Adı           Sosyal Hareketler Sosyolojisi     Dersin Kodu       SOS403

Dersin Türü        Zorunlu                Dersin Kredisi (Teorik-Uygulama-Kredi)               2-0-2

Dersin İçeriği     Türkler ve Osmanlılarda toplumsal tabakalaşma ve sınıf yapısı, Batı ve Türk toplumunda yeni ideolojik yönelimler, dini hareketlerin yükselişi gibi çok yönlü eylem biçimlerini ayrıntılı olarak yorumlanma

Ders Kitapları     Prof.Dr.Orhan Türkdoğan Sosyal Hareketlerin Sosyolojisi, Birleşik Yayıncılık İstanbul 1997,

Raymond Aron Sosyolojik Düşüncenin Evreleri Bilgi Yayınevi, Ankara 1994

Raymond Aron Sanayi Toplumu Boğaziçi Yayınları, İstanbul 1974

 

Dersin Adı           Kimlikler Sosyolojisi        Dersin Kodu       SOS405

Dersin Türü        Zorunlu                Dersin Kredisi (Teorik-Uygulama-Kredi)               2-0-2

Dersin İçeriği     Bu dersin amacı kimlik ve toplum arasındaki ilişkileri çözümleyerek toplumların kimlik haritalarını çıkartmaktır.

Ders Kitapları     Nuri Bilgin, Kimlik İnşası, Aşina Kitaplar Anthony D. Smith, Milli Kimlik, İletişim Yayınevi Sezen, Yümni, Çağdaşlaşma, Yabancılaşma ve Kimlik Türkdoğan, Orhan, Etnik Sosyoloji. Giddens, Antony, Sosyoloji Nevzat Kösoğlu, Milli Kültür ve Kimlik, Ötüken Neşriyat.

 

Dersin Adı           Lisans Bitirme Tezi I        Dersin Kodu       SOS409

Dersin Türü        Zorunlu                Dersin Kredisi (Teorik-Uygulama-Kredi)               2-2-3

Dersin İçeriği     Lisans bitirme tezinin nasıl hazırlanacağını, kaynak aramanın nasıl yapılacağını göstermek.

Ders Kitapları     KARASAR, Niyazi, Bilimsel Araştırma Yöntemi, Nobel Yay. 26. Basım, 2014, Ankara

İlgili yönetmelikler ve öğrencilerin seçecekleri kaynaklara göre alacakları kaynaklar...

Dersin Adı           Din Felsefesi      Dersin Kodu       FEL421

Dersin Türü        Seçmeli                Dersin Kredisi (Teorik-Uygulama-Kredi)               4-0-4

Dersin İçeriği     Din felsefesinin temel kavramları, Tanrının varlığıyla ilgili deliller, tanrının sıfatları, kötülük problemi ve insan hürriyeti, tanrı alem ilişkisi, ateizm, ölüm ve sonrası, din ve bilim, Din sanat ahlak ilişkisi.

Ders Kitapları     AYDIN, Mehmet S. Din felsefesi- PETERSON, Michael, Din Felsefesi Seçme Metinler, Çeviren: Osman Baş/ Rahim Acar/ Nebi Mehdiyev/ Hümeyra Özturan Yayın Yılı: 2013- ASLAN, Adnan, Tanrı'nın Varlığına Dair Argümanlar (Ateist Din Felsefesi Eleştirisi)- YARAN, Cafer Sadık, Din felsefesi (felsefe din ilişkisi).

Dersin Adı           Siyaset Felsefesi              Dersin Kodu       FEL425

Dersin Türü        Seçmeli                Dersin Kredisi (Teorik-Uygulama-Kredi)               4-0-4

Dersin İçeriği     İlkçağ Siyaset Felsefesi ve kuramları; Sokrates, Platon, Aristo. Ortaçağ siyaset felsefesi; İbni Haldun, Farabi, Machiavelli, Martin Luther. Yeni Çağ Siyaset Felsefesi; Hobbes, Spinoza, Locke, Roussaeu.

Modern Çağ; Tocqueville, Stuart Mill, Marks ve modern felsefe.

Ders Kitapları     TUNÇEL,Ahu,  KURTUL, Gülenç, Siyaset Felsefesi Tarihi Platon'dan Zizek'e, Doğubatı Yayınları, 2014, İstanbul.

 

Dersin Adı           Barış Coğrafyası               Dersin Kodu       SOS415

Dersin Türü        Seçmeli                Dersin Kredisi (Teorik-Uygulama-Kredi)               2-0-2

Dersin İçeriği     Bu derste öğrencilere mekan ve barış arasındaki ilişki anlatılacak. Birlikte barış içinde yaşamanın ne olduğu ve önemi anlatılacak. Toplumsal barışı neler tehdit eder ve toplumsal barış nasıl sağlanır, bu ve benzeri konular derste işleniyor.

Ders Kitapları     Şadi Aydin, Vertrauensbildende Massnahmen der Muslime und Muslimische Gruppierungen in Deutschland, 2011, München.

 

Dersin Adı           Siyaset Bilimine Giriş      Dersin Kodu       SOS417

Dersin Türü        Seçmeli                Dersin Kredisi (Teorik-Uygulama-Kredi)               2-0-2

Dersin İçeriği     Siyaset ve siyaset bilimi ile ilgili tanım, kavram ve yaklaşımlar, iktidar ve siyasi iktidarla ilgili tanım ve kavramlar, egemenlik ve elit kavramları teorisi, devlet, anayasa ve demokrasi kavram ve teorileri, siyasi partiler, çıkar grupları, demokrasinin temeli ilke ve kuramları.

Ders Kitapları     Öztekin, Ali, Çeviren: Buket Okucu Özbay, siyasal kitabevi, 2007 istanbul. ÇAM, Esat, Der yayınları, 2011, istanbul.

 

Dersin Adı           AB ve Türkiye - AB İlişkileri          Dersin Kodu       SOS421

Dersin Türü        Seçmeli                Dersin Kredisi (Teorik-Uygulama-Kredi)               2-0-2

Dersin İçeriği     AB ve Türkiye ilişkilerinin mahiyeti ve tarihi, arkaplanı, ekonomik ve siyasi sebepler.  Kurumsal değişme ve etkileşim...

Ders Kitapları     Ercan, Murat, AYATA, Ali , Avrupa Birliği ve Türkiye İle İlişkileri, İlişkilerin Siyasi, Askeri, Ekonomik ve Kültürel Çerçevesi, nobel yayın dağıtım, 2012

Dersin Adı           Sosyal Politika   Dersin Kodu       SOS427

Dersin Türü        Seçmeli                Dersin Kredisi (Teorik-Uygulama-Kredi)               2-0-2

Dersin İçeriği     Ders, sosyal politika alanına ve çalışma yaşamına yönelik haber üretme konusunda yeterlilik geliştirmeyi amaçlamaktadır. Ders kapsamında, sosyal politika alanına yönelik temel kavramlar -sendika, grev, toplu iş sözleşmesi, sigorta, lokavt, konfederasyon- ve sosyal politika alanı ile ilgili temel kurum ve kuruluşlar- ILO, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, SGK-  tarihsel ve toplumsal bağlam içinde incelenecektir.

Ders Kitapları     Ayşe Buğra&Çağlar Keyder, Sosyal Politika Seçme Yazıları, İletişim Yayınları, İstanbul 2006.

Meryem Koray, Sosyal Politika, İmge Kitabevi, İstanbul 2005.

Gamze Yücesan-Özdemir&Ali Murat Özdemir, Sermayenin Adaleti- Türkiye'de Emek ve Sosyal Politika, Dipnot Yayınları, Ankara, 2008.

                                                                      4. SINIF   (Bahar Yarıyılı)

 

Dersin Adı           Siyaset Sosyolojisi           Dersin Kodu       SOS400

Dersin Türü        Zorunlu                Dersin Kredisi (Teorik-Uygulama-Kredi)               3-0-3

Dersin İçeriği     Siyaset Sosyolojisi Temel Kavramlar, Siyasi İktidar ve Devlet,Sivil Toplum, Demokratik Sistem ve Unsurları, Siyasi Kültür ve Siyasi Davranış, Kitle Toplumu, Kamuoyu ve Siyasi Propaganda.

Ders Kitapları     1) Nur VERGİN, Siyasetin Sosyolojisi, Kavramlar, Tanımlar, Yaklaşımlar, Doğan Kitap, 2008, İstanbul. 2) Mildred A. Schwartz/ Thomas Janoski/ Robert Alford/ Alexander Hicks, Siyaset Sosyolojisi PHOENİX YAYINEVİ, 2010 3) DUVERGER, Maurice, Siyaset Sosyolojisi, Varlık Yayınları, istanbul 2002 4) ARSLAN, A. (2011), Turkish Political Elites: Sociological Analysis of Turkish Politics and Politicians, Berlin: LAP LAMBERT Academic Publishing 5) ARSLAN, A. (2011), Who Rules Turkey: Turkish Power Elite, Berlin: LAP LAMBERT Academic Publishing 6) Taşdelen, H. Musa, Siyaset Sosyolojisi, Kocav Yayınları.

 

Dersin Adı           Hukuk ve Suç Sosyolojisi              Dersin Kodu       SOS406

Dersin Türü        Zorunlu                Dersin Kredisi (Teorik-Uygulama-Kredi)               3-0-3

Dersin İçeriği     Hukukun felsefi ve sosyolojik yönleri, hukukun toplum üzerindeki rolü, suçun niteliği ve suça iten sebepler, çocuk suçluluğu, kriminoloji ve sosyal bozulma, hukuk ve hak kavramları, toplumsal açıdan hukuk sistemi ve otoritesi.

Ders Kitapları     BAL, Hüseyin, Hukuk Sosyolojisi- - SOLAK, Adem, Okullarda Şiddet ve Çocuk Suçluluğu- - AYAN, Sezer, Suçlu Kim? Türkiyede Çocuk Suçluluğu- - SOKULLU AKINCI, Füsun, Kriminoloji

Dersin Adı           Lisans Bitirme Tezi II       Dersin Kodu       SOS410

Dersin Türü        Zorunlu                Dersin Kredisi (Teorik-Uygulama-Kredi)               2-2-3

Dersin İçeriği     Lisans bitirme tezinin nasıl hazırlanacağını, kaynak aramanın nasıl yapılacağını göstermek.

Ders Kitapları     KARASAR, Niyazi, Bilimsel Araştırma Yöntemi, Nobel Yay. 26. Basım, 2014, Ankara

İlgili yönetmelikler ve öğrencilerin seçecekleri kaynaklara göre alacakları kaynaklar...

Dersin Adı           Kültür Sosyolojisi             Dersin Kodu       SOS412

Dersin Türü        Seçmeli                Dersin Kredisi (Teorik-Uygulama-Kredi)               2-0-2

Dersin İçeriği     Kültür ve toplum ilişkisi, kültür teorileri, kültür ve diğer kurumlar arasındaki ilişkiler, tarihi süreçte kültürel değişmeler, evrensel ve yerel kültürler, küreselleşme ve kültür, Türkiye'de kültür değişmeleri, kültür ve yabancılaşma.

Ders Kitapları     K. Alver, N.Doğan, Kültür Sosyolojisi (2006), Hece Yayınları

Dersin Adı           Sanayi Sosyolojisi            Dersin Kodu       SOS416

Dersin Türü        Seçmeli                Dersin Kredisi (Teorik-Uygulama-Kredi)               2-0-2

Dersin İçeriği     Endüstrinin ortaya çıkışı ve gelişimi, endüstriyel örgütlenme, iş ve emek, endüstri devrimine ilk dönem sosyologlarının yaklaşımı, post endüstriyel dönem ve Türkiye

Ders Kitapları     Braverman, H. Emek ve Tekelci Sermaye, çev: Kasım Akbaş, Kalkedon Yayınları, Istanbul, 2008. Veysel Bozkurt; Endüstriyel ve Post Endüstriyel Dönüşüm, Ekin Kitabevi, 2006, ARON, Raymond, Sanayi toplumu

Dersin Adı           İletişim Sosyolojisi          Dersin Kodu       SOS418

Dersin Türü        Seçmeli                Dersin Kredisi (Teorik-Uygulama-Kredi)               2-0-2

Dersin İçeriği     Ders, içerik itibariye iletişim ve sosyoloji alanının temel kavramlarına, teorik modellerine ve genel anlamda gelişen tartışma kültürüne odaklanacaktır. Bu çerçevede Frankfurt Okulu etrafında gelişen teoriler, medya ve televizyon ile ilgili kavram tartışmaları, sözlü, yazılı ve görsel, mekanik ve elektronik iletişim araçlarının toplumsal değişim süreçlerine etkisini konu edinene değerlendirmeler, iletişim sosyolojisinin sinema, tiyatro, roman gibi sanat dalları ile ilişkisini sorgulayan araştırmalar dersin içeriğinin daha da açımlanmasını sağlayacaktır.

Ders Kitapları     Rıdvan Şentürk, İletişim ve Televizyon teorileri başlıklı Ders Notları Rıdvan Şentürk, Postmodern Kaos ve Sinema Paul Heyer, David Crowley: İletişim Tarihi Denis McQuail, Sven Windahl: İletişim Modelleri Armand Mattelart, Michele Mattelart: İletişim Kuramları Tarihi Eric Maigret: Medya ve İletişim Sosyolojisi Hüseyin Köse: İletişim Sosyolojisi Temel Kavramlar Antolojisi Hans Heinz Holz: Frankfurt Okulu Eleştirisi Raymond Geuss: Eleştirel Teori Habermas ve Frankfurt Okulu Neil Postman: Televizyon: Öldüren Eğlence

Dersin Adı           Edebiyat Sosyolojisi       Dersin Kodu       SOS420

Dersin Türü        Seçmeli                Dersin Kredisi (Teorik-Uygulama-Kredi)               2-0-2

Dersin İçeriği     Edebiyat sosyolojisi dersi, toplumsal gerçekliği edebi metinler üzerinden tartışmayı amaçlamaktadır. Bu çerçevede, edebi metinlere yansıyan toplumsal olgular içerisinde özellikle modernleşme, postmodern yönelimler, toplumsal değişme dinamikleri, kültürel çözülme ve kimlik arayışları gibi temalar ağırlıklı olarak ele alınacaktır. Tanzimat’tan günümüze kadar olan süreçte Türkiye’deki değişim süreçleri ile ilintili olarak ortaya çıkan gerçekliğin ne düzeyde ve nasıl bir kurgu ile romanlara yansıdığı konularına odaklanılacaktır. Bir anlamda toplumsal gerçekliğin romandaki yansımaları edebiyat sosyolojisi açısından analiz edilmeye çalışılacaktır.

Ders Kitapları     Köksal ALVER, “Edebiyat Sosyolojisi”, Hece Yayınları, İstanbul 2006.

Dersin Adı           Uluslararası Siyaset Sosyolojisi  Dersin Kodu       SOS424

Dersin Türü        Seçmeli                Dersin Kredisi (Teorik-Uygulama-Kredi)               2-0-2

Dersin İçeriği     Uluslararası ilişkilerin temel kavramları, kuramları, uluslararası ilişkilerin sosyolojik boyutu; halkların tutum ve davranışlarına, beklentilerine yansıması.

Ders Kitapları     Seyfi Say, Uluslararası Siyaset Sosyolojisi, Detay Yayıncılık, İstanbul, 2014.

Dersin Adı           Eğitim ve Öğrenim Psikolojisi     Dersin Kodu       PSİ420

Dersin Türü        Seçmeli                Dersin Kredisi (Teorik-Uygulama-Kredi)               4-0-4

Dersin İçeriği     Eğitim ve Öğrenme,Eğitim, Öğrenme ve Öğretim İlişkisi,Eğitim ve Öğrenmeyle ilgili Temel Kavramlar,Öğrenme Kuramlarına Genel Bir bakış,Klasik Koşullanma,Bitişiklik Kuramları

Bağlaşımcılık,Edimsel koşullama,Sistematik Davranış Kuramı,İşaret- Gestalt Kuramı

Sosyal Bilişsel Kuram, Gestalt Kuramı, Bilgiyi işleme kuramı,Nörofizyolojik kuram

Ders Kitapları     Nuray Senemoğlu, Gelişim, Öğrenme ve Öğretim, Gönül Yayıncılık, Ankara 2007

Dersin Adı           Sosyal Psikolojide Seçme Konular           Dersin Kodu       PSİ424

Dersin Türü        Seçmeli                Dersin Kredisi (Teorik-Uygulama-Kredi)               4-0-4

Dersin İçeriği     Sosyal psikolojide yöntemler ve konular. sosyal algı ve atıflar, sosyal temsiller, uygulamalı sosyoloji, sağlık sorunları, kentsel yaşam kalitesi, örgütsel bağlılık.

Ders Kitapları     Günümüzde İnsan ve İnsanlar: Sosyal Psikolojiye Giriş, Çiğdem Kağıtçıbaşı, İstanbul, 2008, BİLGİN, Nuri, Sosyal Psikoloji, ege üniversitesi yayınları, 5. baskı, 2013, izmir, HORTAÇSU, Nuran, engüzel psikoloji sosyal psikoloji. imge kitabevi, 2014, İstanbul


Güncelleme : 26.07.2021 14:44:10